Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ (αυτοκινήτου)


Αυτοκίνητα με μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα μέχρι3.500 kg και σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για τη μεταφορά οκτώ (8), το πολύ επιβατών, εκτός από τονοδηγό.
Τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής επιτρέπεται να συνδυάζονται με ρυμουλκούμενο, του οποίου η μέγιστηεπιτρεπόμενη μάζα δεν υπερβαίνει τα 750 kg, υπό τον όρο ότι η μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα του συνδυασμούαυτού δεν υπερβαίνει τα 4.250 kg.
Η οδήγηση του συνδυασμού, στην περίπτωση που αυτός υπερβαίνει τα3.500 kg, επιτρέπεται να γίνει με άδεια οδήγησης τηςκατηγορίας Β, μόνο εφόσον έχει χορηγηθεί έπειτα απόεπιτυχή δοκιμασία ελέγχου των ικανοτήτων και της συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος V και φέρουν τον κοινοτικό κωδικό αριθμό 96.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το 18ο έτος.

*** Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και18μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.


Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Σχολή Οδηγών

Στέφανος Κάλφας.

www.000webhost.com