Μοτοσυκλέτες ανεξαρτήτων κυβικών
Κατηγορίας Α:


Μοτοσικλέτες, και μηχανοκίνητα τρίκυκλα η ισχύς των οποίων υπερβαίνει τα 15 kW.

Χορήγηση άδειας οδήγησης