Μοτοσυκλέτες Κατηγορίας Α2:


Είναι το δίκυκλο μέγιστης ισχύος 35 kW (46,9 hp) και με μέγιστο λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,2 kW (0,26 hp) / kg, που δεν προέρχονται από διασκευή άλλης μοτοσικλέτας, ισχύος μεγαλύτερης του διπλάσιου της ισχύος της διασκευασθείσας μοτοσικλέτας.

Χορήγηση άδειας οδήγησης